Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE
Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

Nabywcy potwierdzają, że przed zawarciem niniejszej umowy otrzymali poniższe informacje:

Administratorem danych osobowych Nabywców jest Deweloper. Zgodnie z umową o współadministrowaniu zawartą na podstawie art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) głównym administratorem jest INVEST DOMPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Bartkiewiczówny 98, 87-100 Toruń, tel. +48 56 623 67 72, e-mail: biuro@dompol.pl Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień umów deweloperskich oraz działań marketingowych, o ile zostanie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu. Przedstawiciel Dewelopera nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu i postanowień umowy deweloperskiej, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń lub w innym czasie jeśli będzie wynikało to przepisów umowy,

Nabywcom przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, takie jak:

– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

– prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:

przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:

zaistnieją przyczyny związane z Nabywcami szczególną sytuacją oraz

przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Przedstawiciela Dewelopera.

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3) Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. Brak podania danych uniemożliwia zawarcia umowy i jej realizację.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Nabywców, dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej:

organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,

bankom i instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne,

podmiotom współpracującym z Przedstawicielem Dewelopera w realizacji procesów biznesowych i technicznych w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Przedstawiciela Dewelopera.

………………. PESEL:………………… ………………….. PESEL:……………….

………………………………….………………………………………….

Miejscowość, data i podpis